Công nghệCryptonight Lite v7

Chúng tôi đã làm cho đồng tiền trở nên dễ dàng để khai thác, vì vậy bất cứ ai cũng có thể chia sẻ một phần.


184,47 tỷ đồng

Chúng tôi đã thiết kế đồng xu để có nguồn cung lớn, do đó bạn sẽ không bao giờ lo lắng về các phân số.

Chữ ký nhẫn

Chúng tôi tận dụng Chữ ký nhẫn để cung cấp cho bạn quyền riêng tư thực sự để bạn có thể tích hợp bất cứ nhu cầu nào của bạn.

Nền tảng

Chúng tôi nghĩ rằng một đồng tiền tự nó có nghĩa là không có gì. Vì vậy, một hệ sinh thái và API dễ tiêu thụ đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.

BBSCoin©2020 BBSCoin Foundation, Originally designed by Blackrock Digital LLC. Maintained by Alojaré